Únia váharov

O únií

Predmetom činnosti únie je riešiť problematiku súvisiacu s podnikaním v oblasti výroby, dovozu, predaja a opravy váh a vážiacich zariadení v podmienkach Slovenskej republiky.

Únia váharov Slovenskej republiky je profesné združenie, ktoré združuje podnikateľské subjekty . Únia váharov SR je následníckou organizáciou Cechu váharov SR a Únie výrobcov váh SR.

Poslaním únie je vytvárať priaznivé podmienky pre dynamický rozvoj váharského priemyslu v SR v technickej i legislatívnej oblasti a v súlade s príslušnými zákonnými ustanoveniami presadzovať oprávnené záujmy svojich členov pri jednaní s orgánmi verejnej správy. Podrobnejšie údaje o činnosti a cieľoch združenia nájdete v stanovách únie.

Okrem toho na našich stránkach nájdete aj informácie o firmách , ktoré tvoria členskú základňu únie a ktoré sa zaoberajú výrobou, dovozom, predajom a servisom váh a vážiacich zariadení v obchode a v priemysle Slovenskej republiky.

Naša vízia

Členovia Únie sú na poli Únie partnermi, ktorí spolupracujú. Zaujímajú sa o odbornú stránku váharskej problematiky, podporujú zvyšovanie kvality výrobkov a služieb v záujme svojich klientov, sú pripravení konzultovať so štátnymi orgánmi legislatívne otázky v záujme rozvoja metrológie hmotnosti a slobodného podnikateľského prostredia.

Naša misia

  • Presadzovať, hájiť a reprezentovať záujmy svojich členov doma aj v zahraničí
  • Propagovať a rozvíjať vysokú kvalitu pri výrobe, predaji, používaní  a servisu váh
  • Spolupracovať s legislatívnymi orgánmi a orgánmi dozoru na vysokej úrovni metrológie hmotnosti v SR
  • Zasadzovať sa o jednotný výklad technických predpisov, noriem a legislatívy v spolupráci s medzinárodnými organizáciami, legislatívnymi orgánmi, užívateľmi váh a odbornou verejnosťou
  • Podieľať sa na tvorbe  legislatívy tak, aby bolo efektívne postihované porušovanie legislatívnych požiadaviek, hájené záujmy užívateľov, spotrebiteľov a zároveň znižovať administratívnu náročnosť  a odstraňovať byrokratické prekážky slobodného trhu a rozvoja technológií
  • Znižovať administratívnu náročnosť a odstraňovať prekážky brániace rozvoju obchodu a služieb s plným rešpektom k potrebám užívateľov a ochrane spotrebiteľa
  • Zasadzovať sa o harmonizáciu legislatívy a požiadaviek s európskymi štandardami a podporovať voľný pohyb tovaru a služieb v európskom priestore
  • Zasadzovať sa  o vytváranie férového konkurenčného prostredia a poctivého podnikania
  • Vykonávať osvetu a vzdelávanie v oblasti metrológie hmotnosti, používaní váh v praxi