O únii

Apríl 1996

Skupina slovenských podnikateľských subjektov – výrobcov, dovozcov, opravárov i predajcov váh a vážiacich zariadení založila profesné združenie, ktoré bolo na Ministerstve vnútra zaregistrované ako Cech výrobcov, predajcov a opravárov váh v Slovenskej republike, skrátene CECH VÁHAROV SR. Predmetom činnosti CECHU bolo riešiť v súlade s príslušnými zákonnými ustanoveniami problematiku súvisiacu s podnikaním v oblasti výroby, dovozu, predaja a opravy váh a vážiacich zariadení.

1997

Jedným z cieľov združovania váharov bola aj integrácia slovenského váharstva do európskych váharských štruktúr. V Európe už takmer 60 rokov pôsobí Európska združenie výrobcov váh ( Comite Europeen des Constructeurs d´Instruments de Pesage ) – skratka CECIP.
Členom CECIP sa môže stať národné profesné združenie výrobcov vážiacich zariadení, pričom jedna európska krajina môže byť zastúpená len jedným takýmto združením.

V tom čase bolo v CECIP zaužívané, že členom majú byť výhradne výrobcovia vážiacej techniky. Preto sa slovenskí výrobcovia z radov členov CECHU VÁHAROV SR rozhodli založiť združenie právnických osôb, ktoré Krajský úrad v Bratislave zaregistroval 18. februára 1997 pod názvom „Únia výrobcov váh v Slovenskej republike“. Prepojenie s Cechom váharov SR sa zabezpečilo tak, že Cech ako právnická osoba sa stal členom Únie výrobcov váh.. Ešte v tom istom roku Únia výrobcov váh požiadala o členstvo v CECIP.

1998

Na 48. Valnom zhromaždení CECIP, ktoré sa konalo 22. mája 1998 v Prahe, Slovenská republika v zastúpení Úniou výrobcov váh SR bola na základe prednesenej žiadosti jednomyseľne prijatá za riadneho člena CECIP a stala sa 12. členskou krajinou združenia európskych výrobcov váh.

2001

Prezídium CECIP prijalo pozvanie slovenských váharov a 25. mája 2001 sa v Primaciálnom paláci v Bratislave konalo 51. Valné zhromaždenie CECIP za účasti 13 členských krajín a zástupcu americkej asociácie váharov z USA a Kanady. Účastníci ocenili organizáciu i priebeh tohto podujatia o čo sa okrem slovenských váharov pričinili aj samospráva mesta na čele s vtedajším primátorom Jozefom Moravčíkom a Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR s vtedajším predsedom Dušanom Podhorským.

 2002 – 2007

Po rozšírení Európskej únie o ďalšie členské krajiny sa zjednodušil aj výklad stanov CECIP a národné asociácie môžu okrem výrobcov váh združovať aj iné podnikateľské subjekty, ktoré sa zaoberajú vývojom, dovozom, predajom a servisom vážiacej techniky. Kvôli zjednodušeniu agendy členovia CECHU VÁHAROV SR a ÚNIE VÝROBCOV VÁH SR na svojich valných zhromaždeniach v r. 2002 prijali rozhodnutie o postupnom spojení obidvoch združení do jednej následníckej organizácie, ktorá pri zachovaní kontinuity svojho pôsobenia bude národným reprezentantom slovenských váharov.
V súlade s týmto rozhodnutím Ministerstvo vnútra SR v júni 2004 zaregistrovalo nové združenie pod názvom ÚNIA VÁHAROV SLOVENSKEJ REPUBLIKY a v marci 2007 vykonalo výmaz Cechu váharov SR zo zoznamu združení vedenom Ministerstvom vnútra SR. Únia výrobcov váh SR ukončila činnosť, toho času je v likvidácii a v súlade s príslušnými predpismi sa pripravuje jej výmaz z registra záujmových združení právnických osôb.
Členská základňa váharskeho spolkového života v priebehu 11 rokov osciluje medzi počtom 25- 35 firiem so stabilnou účasťou najmä zakladajúcich členov a v súčasnosti sa ustálila na počte 27 firiem. Hoci to predstavuje len cca 20 % všetkých registrovaných podnikateľských subjektov pôsobiacich v oblasti vývoja, výroby, dovozu , predaja a servisu vážiacej techniky v rámci Slovenskej republiky , únia reprezentuje vo váharskom priemysle SR viac ako 2/3 z celkového ročného obratu, ktorý sa odhaduje na cca cca 500 milónov Sk a poskytuje prácu cca 400 osobám.
Zoznam členských firiem je v úvodnej časti stránky, bližšie údaje o činnosti a ponuke jednotlivých členov možno nájsť po kliknutí na konkrétnu firmu. Rad dôležitých informácii z váharskej problematiky – priebežne dopĺňaných a aktualizovaných – možno získať po prezretí ponúkaného menu stránky.